Home | 简体中文 | 繁体中文 | 杂文 | Search | ITEYE 博客 | OSChina 博客 | Facebook | Linkedin | 知乎专栏 | Email

3.5. 压缩数据传输

服务器将html或脚本输出压缩,用户从服务器取得数据后由浏览器解压

压缩数据传输实现方法:

  1. apache mod_deflate

  2. lighttpd compress module