Home | 简体中文 | 繁体中文 | 杂文 | 打赏(Donations) | ITEYE 博客 | OSChina 博客 | Facebook | Linkedin | 知乎专栏 | Search | Email

39.7. rpm

		
[root@adc ~]# rpm -qa |wc -l
248
[root@adc ~]# rpm -qa
termcap-5.5-1.20060701.1
setup-2.5.58-7.el5
basesystem-8.0-5.1.1.el5.centos
tzdata-2009k-1.el5
libgcc-4.1.2-46.el5
glibc-2.5-42
mktemp-1.5-23.2.2
libsysfs-2.0.0-6
ethtool-6-3.el5
checkpolicy-1.33.1-4.el5
libvolume_id-095-14.21.el5
lrzsz-0.12.20-22.1
setserial-2.17-19.2.2
vconfig-1.9-2.1
glibc-2.5-42
glib2-2.12.3-4.el5_3.1
expat-1.95.8-8.2.1
libgpg-error-1.4-2
bzip2-libs-1.0.3-4.el5_2
elfutils-libelf-0.137-3.el5
libtermcap-2.0.8-46.1
info-4.8-14.el5
ncurses-5.5-24.20060715
zlib-1.2.3-3
nspr-4.7.4-1.el5_3.1
sed-4.1.5-5.fc6
sqlite-3.3.6-5
db4-4.3.29-10.el5
libtiff-3.8.2-7.el5_3.4
libacl-2.2.39-3.el5
freetype-2.2.1-21.el5_3
atk-1.12.2-1.fc6
libgpg-error-1.4-2
keyutils-1.2-1.el5
diffutils-2.8.1-15.2.3.el5
libxml2-2.6.26-2.1.2.8
slang-2.0.6-4.el5
perl-5.8.8-27.el5
libXau-1.0.1-3.1
iptables-ipv6-1.3.5-5.3.el5
procps-3.2.7-11.1.el5
gzip-1.3.5-10.el5.centos
iputils-20020927-46.el5
libusb-0.1.12-5.1
grep-2.5.1-55.el5
libXdmcp-1.0.1-2.1
cyrus-sasl-lib-2.1.22-5.el5
ftp-0.17-35.el5
mgetty-1.1.33-9.fc6
file-4.17-15.el5_3.1
libhugetlbfs-1.3-3.el5
nspr-4.7.4-1.el5_3.1
hmaccalc-0.9.6-1.el5
keyutils-libs-1.2-1.el5
gnutls-1.4.1-3.el5_2.1
libtiff-3.8.2-7.el5_3.4
libXdmcp-1.0.1-2.1
libtermcap-2.0.8-46.1
xorg-x11-filesystem-7.1-2.fc6
libXrender-0.9.1-3.1
libXfixes-4.0.1-2.1
libXcursor-1.1.7-1.1
libXi-1.0.1-3.1
centos-release-5-4.el5.centos.1
redhat-logos-4.9.99-11.el5.centos
grub-0.97-13.5
libXext-1.0.1-2.1
libXcursor-1.1.7-1.1
libXi-1.0.1-3.1
libselinux-1.33.4-5.5.el5
device-mapper-1.02.32-1.el5
findutils-4.2.27-6.el5
fontconfig-2.4.1-7.el5
openssl-0.9.8e-12.el5
cairo-1.2.4-5.el5
cryptsetup-luks-1.0.3-5.el5
newt-0.52.2-12.el5
pam-0.99.6.2-6.el5
tar-1.15.1-23.0.1.el5
python-elementtree-1.2.6-5
yum-metadata-parser-1.1.2-3.el5.centos
m2crypto-0.16-6.el5.6
net-snmp-libs-5.3.2.2-7.el5
libuser-0.54.7-2.el5.5
libXft-2.1.10-1.1
lvm2-2.02.46-8.el5
udev-095-14.21.el5
logrotate-3.7.4-9
libselinux-utils-1.33.4-5.5.el5
rhpl-0.194.1-1
wget-1.11.4-2.el5
hicolor-icon-theme-0.9-2.1
python-urlgrabber-3.1.0-5.el5
ntp-4.2.2p1-9.el5.centos.2
libXft-2.1.10-1.1
pango-1.14.9-6.el5.centos
trousers-0.3.1-4.el5
initscripts-8.45.30-2.el5.centos
fipscheck-lib-1.2.0-1.el5
e2fsprogs-libs-1.39-23.el5
dbus-libs-1.1.2-12.el5
libselinux-1.33.4-5.5.el5
dbus-1.1.2-12.el5
dbus-glib-0.73-8.el5
fipscheck-1.2.0-1.el5
util-linux-2.13-0.52.el5
openssh-4.3p2-36.el5
passwd-0.73-1
openssl-0.9.8e-12.el5
cups-libs-1.3.7-11.el5
trousers-0.3.1-4.el5
authconfig-5.3.21-6.el5
openssh-server-4.3p2-36.el5
prelink-0.4.0-2.el5
ecryptfs-utils-75-5.el5
sysklogd-1.4.1-44.el5
selinux-policy-2.4.6-255.el5
selinux-policy-targeted-2.4.6-255.el5
module-init-tools-3.3-0.pre3.1.54.el5
pciutils-2.2.3-7.el5
yum-3.2.22-20.el5.centos
mkinitrd-5.1.19.6-54
kudzu-1.2.57.1.21-1.el5.centos
adc-2010.12.17-1
cracklib-dicts-2.8.9-3.3
nash-5.1.19.6-54
filesystem-2.4.0-2.el5.centos
centos-release-notes-5.4-4
libgcc-4.1.2-46.el5
glibc-common-2.5-42
chkconfig-1.3.30.1-2
popt-1.10.2.3-18.el5
dmidecode-2.9-1.el5
sgpio-1.2.0_10-2.el5
mingetty-1.07-5.2.2
bridge-utils-1.1-2
hdparm-6.6-2
traceroute-2.0.1-5.el5
rootfiles-8.1-1.1.1
zlib-1.2.3-3
audit-libs-1.7.13-2.el5
libpng-1.2.10-7.1.el5_3.2
libgcrypt-1.4.4-5.el5
libstdc++-4.1.2-46.el5
libcap-1.10-26
bash-3.2-24.el5
libsepol-1.15.2-2.el5
libsepol-1.15.2-2.el5
readline-5.1-3.el5
audit-libs-1.7.13-2.el5
freetype-2.2.1-21.el5_3
gawk-3.1.5-14.el5
libjpeg-6b-37
libattr-2.4.32-1.1
keyutils-libs-1.2-1.el5
glib2-2.12.3-4.el5_3.1
libpng-1.2.10-7.1.el5_3.2
libjpeg-6b-37
cpio-2.6-23.el5
iptables-1.3.5-5.3.el5
atk-1.12.2-1.fc6
gdbm-1.8.0-26.2.1
tcp_wrappers-7.6-40.7.el5
lm_sensors-2.10.7-4.el5
iproute-2.6.18-10.el5
less-394-6.el5
binutils-2.17.50.0.6-12.el5
tcl-8.4.13-4.el5
pcre-6.6-2.el5_1.7
gnutls-1.4.1-3.el5_2.1
wireless-tools-28-2.el5
udftools-1.0.0b3-0.1.el5
telnet-0.17-39.el5
ed-0.2-39.el5_2
sysfsutils-2.0.0-6
libgcrypt-1.4.4-5.el5
nss-3.12.3.99.3-1.el5.centos.2
libXau-1.0.1-3.1
nss-3.12.3.99.3-1.el5.centos.2
libstdc++-4.1.2-46.el5
expat-1.95.8-8.2.1
readline-5.1-3.el5
libhugetlbfs-1.3-3.el5
libX11-1.0.3-11.el5
libXext-1.0.1-2.1
bitstream-vera-fonts-1.10-7
libXrandr-1.1.1-3.1
libXinerama-1.0.1-2.1
crontabs-1.10-8
libX11-1.0.3-11.el5
libXrender-0.9.1-3.1
libXfixes-4.0.1-2.1
libXrandr-1.1.1-3.1
libXinerama-1.0.1-2.1
shadow-utils-4.0.17-14.el5
e2fsprogs-libs-1.39-23.el5
coreutils-5.97-23.el5
krb5-libs-1.6.1-36.el5
python-2.4.3-27.el5
kpartx-0.4.7-30.el5
device-mapper-multipath-0.4.7-30.el5
cracklib-2.8.9-3.3
libsemanage-1.9.1-4.4.el5
SysVinit-2.86-15.el5
libselinux-python-1.33.4-5.5.el5
python-sqlite-1.1.7-1.2.1
audit-libs-python-1.7.13-2.el5
openldap-2.3.43-3.el5
cups-libs-1.3.7-11.el5
device-mapper-event-1.02.32-1.el5
MAKEDEV-3.23-1.2
psmisc-22.2-7
net-tools-1.60-78.el5
system-config-securitylevel-tui-1.6.29.1-2.1.el5
tcpdump-3.9.4-14.el5
vim-minimal-7.0.109-6.el5
fontconfig-2.4.1-7.el5
python-iniparse-0.2.3-4.el5
cairo-1.2.4-5.el5
pango-1.14.9-6.el5.centos
gtk2-2.10.4-20.el5
cracklib-2.8.9-3.3
e2fsprogs-1.39-23.el5
rpm-4.4.2.3-18.el5
dmraid-1.0.0.rc13-53.el5
rpm-libs-4.4.2.3-18.el5
mcstrans-0.2.11-3.el5
rpm-python-4.4.2.3-18.el5
dmraid-events-1.0.0.rc13-53.el5
pam-0.99.6.2-6.el5
policycoreutils-1.33.12-14.6.el5
krb5-libs-1.6.1-36.el5
usermode-1.88-3.el5.2
kbd-1.12-21.el5
gtk2-2.10.4-20.el5
device-mapper-1.02.32-1.el5
openssh-clients-4.3p2-36.el5
setools-3.0-3.el5
net-snmp-5.3.2.2-7.el5
dhcpv6-client-1.0.10-17.el5
dhclient-3.0.5-21.el5
ecryptfs-utils-75-5.el5
mkinitrd-5.1.19.6-54
hwdata-0.213.16-1.el5
yum-fastestmirror-1.1.16-13.el5.centos
kernel-2.6.35-001banggoo.el5
hal-0.5.8.1-52.el5
pm-utils-0.99.3-10.el5.centos
		
		
[root@LBbanggooADC01 ~]# cat anaconda-ks.cfg 
# Kickstart file automatically generated by anaconda.

install
url --url http://192.168.3.243/.
lang en_US.UTF-8
network --device eth6 --bootproto dhcp --hostname adc
rootpw --iscrypted $1$hbIQjAdP$oTNIezw9IAtTAIjWWgiUv/
firewall --disabled
authconfig --useshadow  --enablemd5
selinux --disabled
timezone --utc Asia/Chongqing
bootloader --location=mbr --driveorder=sda,sdb --append="console=ttyS0,19200n8"
# The following is the partition information you requested
# Note that any partitions you deleted are not expressed
# here so unless you clear all partitions first, this is
# not guaranteed to work
#clearpart --linux --drives=sda
#part /boot --fstype ext3 --size=100 --ondisk=sda
#part pv.100000 --size=0 --grow --ondisk=sda
#volgroup VolGroup00 --pesize=32768 pv.100000
#logvol / --fstype ext3 --name=LogVol00 --vgname=VolGroup00 --size=1024 --grow
#logvol swap --fstype swap --name=LogVol01 --vgname=VolGroup00 --size=1000 --grow --maxsize=5952

%packages
@core
lrzsz
bridge-utils
tcpdump
traceroute
vconfig
wget
net-snmp
iptables
ntp
iptables-ipv6
device-mapper-multipath
mgetty
ftp
telnet